Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exprnce B.V., mede handelende onder de naam EXPRNCE, gevestigd aan de Rooseveltstraat 12 te Leiden.

1. Definities

1.1 EXPRNCE: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exprnce B.V., mede handelende onder de naam EXPRNCE, gevestigd aan de Rooseveltstraat 12 te Leiden.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de Overeenkomst als wederpartij van EXPRNCE optreedt.

1.3 Gast: de natuurlijke persoon en/of degene(n) die hem vergezelt(len), aan wie op grond van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst een dienst moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van Gast of Opdrachtgever, wordt gesproken, wordt zowel Gast als Opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.4 Overeenkomst: de tussen EXPRNCE en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het door EXPRNCE verlenen van diensten op het gebied van reizen, congressen of evenementen, zulks in de ruimste zin des woords, zoals het namens de Opdrachtgever, dus in de hoedanigheid van Tussenpersoon, aangaan van een overeenkomst tot levering door een Dienstverlener aan de Opdrachtgever van logies en/of spijs en/of drank en/of (zaal)ruimte en/of terreinen en/of vervoer en/of overige diensten en goederen alsmede het in de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) aangaan van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) met de Opdrachtgever, tegen een door de Opdrachtgever aan EXPRNCE te betalen prijs.

1.5 Dienstverlener: de accommodatieverschaffer en/of het restaurantbedrijf en/of het Audiovisueel verhuurbedrijf en/of de vervoerder en/of de Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v BW) en/of de overige dienstverlener, met wie EXPRNCE namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een Overeenkomst tot levering van diensten en/of goederen is aangegaan, en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende dienst.

1.6 Contractswaarde: de totale waarde van de Overeenkomst (inclusief toeristenbelasting en BTW).

1.7 Reisorganisator (in de zin van artikel 7: 500 e.v. BW): degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf als Tussenpersoon optreedt van een niet in Nederland gevestigde Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), wordt jegens zijn wederpartij als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) aangemerkt.

1.8 Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7: 500 e.v. BW): de overeenkomst waarbij een Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

1.9 Reiziger:

 

Waar in de Algemene Voorwaarden van Reiziger of Opdrachtgever, wordt gesproken, wordt zowel Reiziger als Opdrachtgever bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.10 Tussenpersoon: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen, congressen of evenementen, zulks in de ruimste zin des woords, inbegrepen adviezen en informatie ter zake.

1.11 Onder schriftelijk in deze voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst. Indien daarnaast toch andere voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden.

2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan EXPRNCE gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst. Met betrekking tot het gedeelte van de reis welke door een vervoerder wordt uitgevoerd gelden de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende vervoerder. Deze kunnen via EXPRNCE of bij de vervoerder worden opgevraagd.

3. Structuur van de Algemene Voorwaarden/nadere omlijning

3.1 Gelet op de structuur van de Algemene Voorwaarden is het voor wat betreft de rechten en plichten van partijen van belang in welke hoedanigheid EXPRNCE de overeengekomen dienst(en) verleent. Voor de goede orde: indien EXPRNCE op grond van de Overeenkomst gehouden is meerdere diensten te verlenen, dan dient dus per dienst te worden bekeken in welke hoedanigheid EXPRNCE de dienst verleent; de onderscheidene diensten kunnen dus in verschillende hoedanigheden worden verleend. De navolgende mogelijkheden zijn denkbaar:

1. EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

Bij deze hoedanigheid moet worden gedacht aan de situaties waarin EXPRNCE op grond van de Overeenkomst:

a.       ter zake een enkele dienst bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Dienstverlener (inbegrepen adviezen en informatie ter zake), of

b.      ter zake meerdere diensten, die niet vallen onder de definitie van Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst c.q. overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en een Dienstverlener c.q. Dienstverleners (inbegrepen adviezen en informatie ter zake).

Met betrekking tot de congressen en evenementen die EXPRNCE ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert zij het navolgende opgemerkt. Ter zake de reserveringen (inbegrepen adviezen en informatie ter zake) die EXPRNCE in het kader van de organisatie van congressen en evenementen maakt dient EXPRNCE als Tussenpersoon te worden aangemerkt, tenzij en voor zover EXPRNCE als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) dient te worden aangemerkt in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW). De overige diensten die EXPRNCE in het kader van de organisatie van congressen en evenementen verleent, dus de diensten waarin EXPRNCE niet optreedt als Tussenpersoon of als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), doch als de feitelijke dienstverlener, vallen onder categorie 3.

De overeenkomst met de desbetreffende Dienstverlener wordt door EXPRNCE namens de Opdrachtgever aangegaan. De Opdrachtgever is alsdan ter zake de feitelijke dienstverlening gebonden aan de voorwaarden van de Dienstverlener welker dezer bij de totstandkoming van de overeenkomst van toepassing heeft verklaard. De Opdrachtgever vrijwaart EXPRNCE voor iedere vordering ter zake. Op verzoek van de Opdrachtgever zal EXPRNCE bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.

2. EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

Deze categorie doet zich voor indien EXPRNCE naar Nederlands recht (inbegrepen dwingendrechtelijk Europees recht) moet worden aangemerkt als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

Met betrekking tot de congressen en evenementen die EXPRNCE ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert zij het navolgende opgemerkt. Indien EXPRNCE in het kader van de organisatie van congressen en evenementen meerdere diensten verleent, kan het zijn dat een deel daarvan valt onder de definitie van Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) alsmede een ander deel niet.

Ter zake de diensten die vallen onder de definitie van Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) dient EXPRNCE te worden aangemerkt als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), uiteraard indien aan alle overige voorwaarden is voldaan, de andere diensten vallen dan onder categorie 1 of 3.

3. EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

Bij deze categorie dient te worden gedacht aan de situaties waarin EXPRNCE op grond van de Overeenkomst een enkele dienst of meerdere diensten verleent waarin EXPRNCE niet optreedt als Tussenpersoon of als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), doch als de feitelijke dienstverlener.

Met betrekking tot de congressen en evenementen die EXPRNCE ten behoeve van de Opdrachtgever organiseert zij gemakshalve verwezen naar het dienaangaande in art. 3.1 onder sub 1 opgemerkte.

Dit onderscheid is gelet op de rechten en verplichtingen van partijen van belang, in de Algemene Voorwaarden zal dit onderscheid dan ook telkenmale, indien nodig en van belang, worden gemaakt.

4. Aanbod en aanvaarding

4.1 Ieder door EXPRNCE gedane aanbod is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 lid 3 jo 6:217 lid 2 BW.

4.2 Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Herroeping geschiedt zo spoedig mogelijk en wel binnen 2 werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.3 EXPRNCE is ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 4.2 niet gehouden een overeenkomst gestand te doen indien en voor zover het aanbod of de schriftelijke bevestiging berust op een kennelijke fout of vergissing.

4.4 De in het aanbod vermelde kamerprijzen gelden per kamer per nacht en zijn exclusief de BTW, de servicekosten van het desbetreffende Hotel, de city-tax en het ontbijt. In de kamerprijs zijn de extra diensten (bijvoorbeeld: pay-tv, minibar, pressing, porterage en roomservice) niet inbegrepen, deze maken geen deel uit van het door EXPRNCE gedane aanbod.

4.5 De overige in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief de BTW.

4.6 De door EXPRNCE genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod en/of de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. De in het aanbod vermelde klassenomschrijvingen en vluchtgegevens zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door EXPRNCE.

4.7 Het in de artikelen 4.4 tot en met 4.5 bepaalde ontbeert werking indien, en voor zover, schriftelijk, en van geval tot geval, uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.8 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van EXPRNCE. Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Na aanvaarding is de Opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst.

4.9 Zelfs indien de Opdrachtgever slechts als tussenpersoon de Overeenkomst met EXPRNCE aangaat dan is hij, benevens zijn opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever en/of reiziger:

5.1 De Opdrachtgever zal de (verdere) benodigde gegevens betreffende hemzelf en zijn klanten en/of diens Gast(en) tijdig verstrekken aan EXPRNCE. Ingeval van niet-tijdige opgave van de gegevens is EXPRNCE gerechtigd een administratiekostenvergoeding ten belope van 2% van de contractswaarde althans van het desbetreffende contractsdeel aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede de kosten welke de leverancier aan EXPRNCE berekend.

5.2 De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat EXPRNCE de gegevens, waaronder mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres, van de opdrachtgever en eventuele klanten en/of diens Gast(en), die voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten van belang zijn, doorgeeft aan de dienstverleners (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen). De Opdrachtgever staat er jegens EXPRNCE voor in dat de eventuele klanten en/of diens Gast(en) daarvoor toestemming hebben verleend en vrijwaart EXPRNCE voor eventuele aanspraken ter zake. Indien de Opdrachtgever deze doorgifte van gegevens niet wenst of daarmee in verzuim blijft is EXPRNCE niet aansprakelijk voor vertragingen en/of andere schade ten gevolge van het niet tijdig kunnen informeren van de reizigers door of namens EXPRNCE.

5.3 De Opdrachtgever staat er jegens EXPRNCE voor in dat:

1.       uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de reiziger(s) voor het verstrekken van hun persoonsgegevens aan EXPRNCE en het verwerken van deze persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door EXPRNCE (waaronder eveneens wordt begrepen het verstrekken aan dienstverleners) noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst en/of de Overeenkomst met de dienstverlener(s) en voor de optimalisering van de aangeboden diensten en

2.       dat de Opdrachtgever de Reiziger(s) voorafgaand aan het verkrijgen van de hiervoor bedoelde toestemming alle wettelijke voorgeschreven informatie zal verstrekken, waaronder tenminste de volgende informatie:

a.       welke persoonsgegevens zij aan EXPRNCE zal verstrekken;

b.      dat de dienstenleveranciers, waaronder luchtvaartmaatschappijen, waaraan EXPRNCE persoonsgegevens verstrekt voor het verlenen van diensten gehouden kunnen zijn aan buitenlandse autoriteiten die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge de Europese Privacy richtlijn 95/46/EC, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het US Bureau of Customs and Border Protection;

c.       dat dienstverleners zich kunnen bevinden in landen buiten de EER die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als landen binnen de EER ingevolge de Europese Privacy richtlijn 95/46/EC en gehouden kunnen zijn persoonsgegevens te verstrekken aan buitenlandse autoriteiten;

d.      dat reizigers binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving het recht hebben inzage te vragen in de persoonsgegevens die EXPRNCE over hen heeft en dat indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift, de Reiziger kan verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en te informeren dat zij voor meer informatie over de rechten en/of een dergelijk verzoek contact kunnen opnemen met EXPRNCE en;

e.      alle overige informatie die nodig is om tegenover Reiziger(s) een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van hun persoonsgegevens door EXPRNCE te kunnen leveren.

5.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek c.q. aanvang van het congres c.q. aanvang van het evenement nagaan of de eerder verkregen informatie tussentijds niet is gewijzigd.

5.5 De Opdrachtgever en/of de Reiziger(s) c.q. Gast(en) zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van EXPRNCE ter bevordering van een goede uitvoering van de dienst(en) (waaronder doch niet uitsluitend aanwijzingen ten aanzien van de inchecktijden en overstaptijden) en zijn jegens EXPRNCE en/of dienstverleners aansprakelijk voor schade voortvloeiend of anderszins verband houdend met hun gedragingen en/of nalaten, c.q. dienen de hieruit voortvloeiende eigen schade zelf te dragen.

5.6 De Reiziger c.q. Gast die zodanige hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de dienst(en) daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door EXPRNCE en/of de dienstverlener(s) van (voortzetting van) de dienst(en) worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7 De Opdrachtgever en de Reiziger(s) en/of Gast(en) is verplicht eventuele (verdere) schade te voorkomen en/of zoveel mogelijk te beperken, ondermeer door klachten zo spoedig mogelijk bij EXPRNCE te melden.

6.  Conformiteit

6.1 Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

6.1.1 EXPRNCE is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

6.2. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

6.2.1 EXPRNCE is verplicht tot uitvoering van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

6.2.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) redelijkerwijs mocht hebben, is EXPRNCE, op de wijze zoals aangegeven in artikel 14.1 onder II, gehouden de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a.       de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) is toe te rekenen aan de Opdrachtgever; of

b.      de tekortkoming in de uitvoering van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c.       de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 7:504 lid 3 onder b BW dan wel aan een gebeurtenis die EXPRNCE of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

6.2.3 EXPRNCE is naar gelang van de omstandigheden verplicht de Reiziger c.q. Opdrachtgever hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Reiziger c.q. Opdrachtgever moet worden toegerekend, is EXPRNCE tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de Reiziger c.q. Opdrachtgever. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van EXPRNCE, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig artikel 6.2.2 is toe te rekenen.

6.3 Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

6.3.1 EXPRNCE is verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

7. Opzegging door EXPRNCE

7.1 Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

7.1.1. EXPRNCE kan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van EXPRNCE aan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.1.2 EXPRNCE is niet aansprakelijk voor het nadeel c.q. de schade die uit opzegging van de Overeenkomst met de Opdrachtgever voortvloeit.

7.2. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

7.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.5, kan EXPRNCE de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden.

7.2.2 Indien EXPRNCE opzegt wegens een niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, biedt zij deze een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2.3 heeft de Opdrachtgever die dat aanbod niet aanvaardt, recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Door restitutie van eventuele betalingen van de Opdrachtgever is EXPRNCE ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

7.2.3 In geval van opzegging vergoedt EXPRNCE de Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 onder II, de door deze geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij

a.       EXPRNCE de Reisovereenkomst opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de Opdrachtgever binnen de in de Reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of

b.      de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt alhier verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7.2.4 Ingeval de oorzaak van de ontbinding de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is hij jegens EXPRNCE en/of de Dienstverlener aansprakelijk voor vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade.

7.3 Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

7.3.1 EXPRNCE kan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) slechts opzeggen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van EXPRNCE aan de Overeenkomst c.q. de overeengekomen dienst(en) in redelijkheid niet kan worden gevergd.

7.3.2 EXPRNCE is niet aansprakelijk voor het nadeel c.q. de schade die uit opzegging van de Overeenkomst met de Opdrachtgever voortvloeit.

8. Wijziging van de Overeenkomst door EXPRNCE

8.1. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

8.1.1. Wanneer het Btw-tarief wordt verhoogd in de periode gelegen tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, komt de verhoging voor rekening van de Opdrachtgever.

8.1.2. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijsbestanddelen, waaronder brandstofkosten en verschuldigde heffingen c.q. belastingen van de gereserveerde en/of te leveren diensten, waarop EXPRNCE haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft EXPRNCE alsdan het recht deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.1.3 EXPRNCE is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor het nadeel c.q. schade welke uit een wijziging voortvloeit.

8.2 Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

8.2.1 EXPRNCE heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde, omstandigheden. De Opdrachtgever kan de wijziging afwijzen. De Opdrachtgever moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

8.2.2 Voorts heeft EXPRNCE het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer punten van ondergeschikte aard te wijzigen wegens gewichtige, de Opdrachtgever onverwijld meegedeelde, omstandigheden. De Opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. De Opdrachtgever moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

8.2.3 Tot twintig dagen voor aanvang van de reis is het EXPRNCE toegestaan de contractsom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Alsdan zal EXPRNCE aangeven op welke wijze de verhoging is doorberekend. De Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. De Opdrachtgever moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling.

8.2.4 Binnen 20 dagen voor vertrek zullen geen prijsverhogingen meer worden doorgevoerd behoudens als op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever de namen van de reizigers nog niet definitief zijn doorgegeven en dientengevolge de vliegtickets nog niet definitief zijn geprint. De reissom kan alsdan worden aangepast aan de werkelijke vervoerskosten op het moment van uitprinten van de tickets.

8.2.5 Na een afwijzing als in de artikelen 8.2.1 tot en met 8.2.3 bedoeld, kan EXPRNCE de Overeenkomst opzeggen. EXPRNCE moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de afwijzing. De Opdrachtgever heeft alsdan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Door restitutie van eventuele betalingen van de Opdrachtgever is EXPRNCE ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Indien EXPRNCE opzegt na een afwijzing door de Opdrachtgever als in de artikelen 8.2.1 en 8.2.2 bedoeld, vergoedt EXPRNCE de Opdrachtgever voorts, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 onder II, de geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij:

a.       EXPRNCE de Overeenkomst opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal en de Opdrachtgever binnen de in de Overeenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of

b.      de opzegging het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt alhier verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

8.3 Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

8.3.1 Wanneer het Btw-tarief wordt verhoogd in de periode gelegen tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, komt de verhoging voor rekening van de Opdrachtgever.

8.3.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijsbestanddelen van de te leveren goederen en/of diensten, waarop EXPRNCE haar prijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, heeft EXPRNCE alsdan het recht deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.3.3 EXPRNCE is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor het nadeel c.q. schade welke uit een wijziging voortvloeit.

9. Wijzigingen door de Opdrachtgever

9.1 Wijzigingen in onderdelen van de Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever zullen door EXPRNCE indien en voor zover mogelijk worden uitgevoerd. De daarmee samenhangende kosten, inbegrepen de in dat kader aan EXPRNCE toekomende vergoeding, zullen worden doorberekend.

9.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt vermindering door de Opdrachtgever van het aantal deelnemers aan de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement aangemerkt als een (deel-)annulering door de opdrachtgever waarop artikel 12 van toepassing is.

10. Bijzondere bepalingen ter zake reizen (vervoer en/of verblijf), congressen en evenementen

10.1 Verzekeringen

10.1.1 EXPRNCE is bereid om te bemiddelen bij het tot stand komen van de nodige reis en/of annuleringskostenverzekeringen.

10.2 Documenten/visa/inentingen

10.2.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal door of vanwege EXPRNCE algemene, voor Nederlanders geldende informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de Opdrachtgever worden verstrekt.

10.2.2 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de Reiziger(s) c.q. Gast(en) bij vertrek en gedurende de reis c.q. het congres c.q. het evenement in het bezit is (zijn) van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen e.d.

10.2.3 Indien de Reiziger c.q. een Gast de reis niet kan maken c.q. niet aan het congres of evenement kan deelnemen wegens gemis van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor diens rekening c.q. voor die van de Opdrachtgever.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden in Euro’s op de door EXPRNCE aan te wijzen bankrekening.

12. Annulering door de Opdrachtgever

12.1 De Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Overeenkomst te annuleren tegen betaling aan EXPRNCE van de hieronder aangegeven bedragen.

12.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum waarop dit schrijven door EXPRNCE is ontvangen.

12.3 Ingeval van no-show aan de zijde van de Opdrachtgever is deze te allen tijde gehouden de contractswaarde te betalen.

12.4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

12.5 Het ex artikel 11.2 door de Opdrachtgever gedane voorschot wordt alsdan verrekend met hetgeen de Opdrachtgever op grond van het volgende artikel verschuldigd is. De Opdrachtgever dient het restant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op een der rekeningen van EXPRNCE te hebben bijgeschreven. De artikelen 11.1, 11.3, 11.6 tot en met 11.8 zijn van toepassing.

12.6 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders  is overeengekomen geldt het navolgende:

A. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

Alsdan geldt het navolgende:

1. Bij annulering uiterlijk 6 maanden voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement is de Opdrachtgever gehouden 10% van de contractswaarde aan EXPRNCE te betalen.

2. Bij annulering korter dan 6 maanden doch meer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement is de Opdrachtgever gehouden 50% van de contractswaarde aan EXPRNCE te betalen.

3. Bij annulering korter dan 3 maanden doch meer dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement is de Opdrachtgever gehouden 75% van de contractswaarde aan EXPRNCE te betalen.

4. Bij annulering minder dan 1 maand voor de aanvangsdatum van de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement is de Opdrachtgever gehouden 100% van de contractswaarde aan EXPRNCE te betalen. EXPRNCE is te allen tijde gerechtigd hiervan af te wijken indien de voorwaarden van een Dienstverlener, met wie zij namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, haar daartoe aanleiding mocht geven (striktere bepalingen).

5. Wanneer op de productpagina nadrukkelijk wordt aangegeven dat annulering niet mogelijk is, mag geen aanspraak gemaakt worden op voorgaande 4 opties.

B. Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

De Opdrachtgever is gehouden 100% van de contractswaarde aan EXPRNCE te betalen.

13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht aan de zijde van EXPRNCE is zij te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding van enigerlei aard.

13.2 Indien EXPRNCE is opgetreden in de hoedanigheid van Tussenpersoon, en een Dienstverlener op grond van overmacht (waaronder mede begrepen brand, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen) de reservering(en) annuleert laat dit de overige onderdelen van de tussen de Opdrachtgever en EXPRNCE gesloten Overeenkomst geheel onverlet. Ter zake de door de Dienstverlener op grond van overmacht geannuleerde dienst(en) is de Opdrachtgever gehouden tot betaling aan EXPRNCE van de aan EXPRNCE toekomende bemiddelingsvergoeding ter zake de geannuleerde dienst(en). De artikelen 11.1, 11.3, 11.6 tot en met 11.8 zijn op betaling van deze vergoeding van toepassing, EXPRNCE is bevoegd tot verrekening.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien EXPRNCE voor schade aansprakelijk moge zijn, is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

I. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

Alsdan geldt het navolgende:

1. EXPRNCE is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de desbetreffende Dienstverlener noch voor de juistheid van de door deze verschafte informatie. Slechts de desbetreffende Dienstverlener is jegens de Opdrachtgever, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, aansprakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienst. Voor alle uit de door de desbetreffende Dienstverlener gedane overboekingen voortvloeiende schadeclaims is slechts de desbetreffende Dienstverlener aansprakelijk.

2. EXPRNCE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien hij de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kan worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener of annulering door de dienstverlener.

3. EXPRNCE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de door of namens de gebruikte dienstverleners verstrekte informatie, waaronder doch niet uitsluitend begrepen foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal.

4. Voor zover EXPRNCE zelf toerekenbaar tekort schiet en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot) is de aansprakelijkheid van EXPRNCE beperkt tot ten hoogste 25% van de contractswaarde van de Overeenkomst althans tot dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is EXPRNCE niet aansprakelijk.

6. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever en/of diens klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die deze leiden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder mede begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

II. Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

Indien EXPRNCE naar Nederlands recht (inbegrepen dwingendrechtelijk Europees recht) moet worden aangemerkt als Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), en er dus onder meer sprake is van een pakketreis welke van tevoren is georganiseerd en vervolgens is aangeboden, dus sprake van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), geldt het navolgende:

1. Ter zake aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger. Indien op een in de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan EXPRNCE zich beroepen op een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger, die dat verdrag aan haar als zodanig toekent of toestaat.

2. Ter zake aansprakelijkheid voor andere dan de in artikel 14.1 onder II sub 1 bedoelde schade. Alsdan geldt het navolgende:

a.       Indien EXPRNCE de in de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) begrepen diensten zelve verleent, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zal voortvloeien.

b.      Voor zover EXPRNCE niet zelf de in de Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW) begrepen diensten verleent, wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de reissom.

3. Indien EXPRNCE jegens de Opdrachtgever c.q. Reiziger c.q. Gast aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding hoogste éénmaal de reissom.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever en/of diens klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), wordt uitgesloten.

5. EXPRNCE is niet gehouden eventuele schade van de Opdrachtgever te vergoeden in geval:

a.       de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de reiziger; of

b.      de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c.       de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die EXPRNCE of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d.      de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van EXPRNCE gelden ook ten behoeve van werknemers van EXPRNCE, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

III. Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

Alsdan geldt het navolgende:

1. Voor zover EXPRNCE zelf toerekenbaar tekort schiet en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt is de aansprakelijkheid van EXPRNCE beperkt tot ten hoogste 100% van de contractswaarde van de Overeenkomst althans tot dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever en/of diens klant en/of Gast c.q. de Reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld middels een reis en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die deze leiden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder mede begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

14.2 EXPRNCE is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade (waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), dan wel voor de schade die de opdrachtgever c.q. de reiziger leidt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

14.3 Indien op een in der overeenkomst begrepen dienst een verdrag (waaronder ook begrepen een Europese Verordening) van toepassing is, dan kan EXPRNCE zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of die Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

14.4 Iedere aanspraak tot schadevergoeding jegens EXPRNCE verjaart na verloop van één jaar vanaf het moment waarop de aanspraak haar oorzaak vond.

15. Vrijwaring door de Opdrachtgever

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart EXPRNCE tegen vorderingen van een Reiziger c.q. Gast c.q. klant die door of namens de Opdrachtgever bij de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement betrokken zijn geweest.

16. Intellectueel eigendom

16.1 EXPRNCE is niet aansprakelijk voor inbreuk op het aan derden in eigendom toebehorende auteurs- en/of octrooi- en/of licentie- en/of merken- en/of modellenrecht, indien EXPRNCE dat recht geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan haar door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of zijn voorgeschreven. De Opdrachtgever vrijwaart EXPRNCE voor alle vorderingen ter zake.

16.2 Indien de door EXPRNCE in opdracht verrichte werkzaamheden ten gevolge hebben dat er een intellectueel eigendomsrecht ontstaat, dan berust dit recht bij EXPRNCE.

16.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het overeengekomen gebruik.

17. Brochure van EXPRNCE

17.1 De in de brochure van EXPRNCE gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of drukfouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij EXPRNCE bekend waren ten tijde van het in druk geven van de brochure.

18. Klachten

18.1 Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon.

18.1.1 Klachten over een door EXPRNCE gedane reservering kunnen uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst, of als de reis (vervoer en/of verblijf) c.q. het congres c.q. het evenement geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum c.q. verblijfdatum c.q. congresdatum c.q. evenementdatum, bij EXPRNCE worden ingediend.

18.1.2 Klachten over de door EXPRNCE verschafte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij EXPRNCE worden ingediend.

18.1.3 EXPRNCE speelt tussen de dienstverlener en de Opdrachtgever slechts een bemiddelende rol.

18.2 Ter zake EXPRNCE optredende in het kader van de hoedanigheid van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW), in welk geval er dus sprake dient te zijn van een Reisovereenkomst (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW).

18.2.1 Indien de Overeenkomst niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever c.q. Reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18.2.2.

18.2.2 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken Dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit onverwijld worden gemeld bij de reisleiding en bij gebreke daarvan aan EXPRNCE.

18.2.3 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de Opdrachtgever c.q. Reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de Reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij EXPRNCE.

18.2.4 Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis c.q. het congres c.q. het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij EXPRNCE.

18.2.5 Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een Overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever c.q. Reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij EXPRNCE te worden ingediend.

18.3 Ter zake EXPRNCE niet optredende in het kader van de hoedanigheid van Tussenpersoon of van Reisorganisator (in de zin van artikel 7:500 e.v. BW); EXPRNCE optredende als de feitelijke dienstverlener.

18.3.1 Indien de Overeenkomst niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever c.q. Reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de Opdrachtgever c.q. Reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 18.3.2.

18.3.2 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken Dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit onverwijld worden gemeld bij de reisleiding en bij gebreke daarvan aan EXPRNCE.

18.3.3 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de Opdrachtgever c.q. Reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de Reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij EXPRNCE.

18.3.4 Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis c.q. het congres c.q. het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij EXPRNCE.

18.3.5 Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een Overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de Opdrachtgever c.q. Reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij EXPRNCE te worden ingediend.

19. Slotbepalingen

19.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft EXPRNCE, nadat zij de Opdrachtgever een redelijke termijn heeft vergund diens verplichting alsnog na te komen en deze niet daartoe is overgegaan, het recht de Overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring gericht aan de Opdrachtgever.

19.2 EXPRNCE is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het op grond van de Overeenkomst te houden evenement een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de Opdrachtgever of op grond van de hoedanigheid van de Opdrachtgever en/of diens Gast(en), dat EXPRNCE de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van het evenement op de hoogte zou zijn geweest. Maakt EXPRNCE van deze bevoegdheid gebruik nadat het evenement begonnen is, dan is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige.

19.3 Partijen verplichten zich jegens elkander tot al hetgeen in alle redelijkheid van hen kan worden verlangd.

19.4 Indien een deel van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

19.5 Op de Overeenkomst alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht, inbegrepen dwingendrechtelijk Europees Recht, van toepassing.

19.6 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter wordt aangewezen en onverminderd het recht van EXPRNCE om een andere bevoegde rechter te adiëren.

De Algemene Voorwaarden van EXPRNCE B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tevens kunnen de Algemene Voorwaarden worden ingezien, geprint en gedownload van de website www.exprnce.com en worden op eerste verzoek kosteloos door EXPRNCE B.V. toegezonden.

 

Leiden, maart 2014

Payment Options: Paypal, iDeal, Creditcard